[vc_row][vc_column][vc_column_text]Conceptnota

Naar een nieuw maatschappelijk debat?

Maatschappelijke tendensen en technologische evoluties kennen een sterke dynamiek. Het wordt moeilijk voor de burger om zich snel en adequaat te beraden en actief te participeren aan het debat. Welke keuzes maken onze overheden? Welke beweegredenen liggen aan de grondslag van hun beleid? In welke mate zijn ze visionair genoeg om de voormelde dynamiek voor te blijven en een duurzame politiek te voeren?  We vragen ons af of het mogelijk zou zijn om de kritische burger tools in handen te geven om zijn/haar mening te onderbouwen en actief deel te nemen aan de maatschappelijke discussie met kritische vragen en sprankelende voorstellen.

Met dit initiatief willen we alvast een poging ondernemen. Omdat we geen burgerbeweging zijn, geen politieke ambities koesteren, noch door één of andere organisatie worden aangestuurd, kunnen we ons gemakkelijk boven de mêlee plaatsen en een open gedachtewisseling opstarten

Het doel is rond bepaalde thema’s een debat op gang te brengen waarbij we vooral willen focussen op een grondige analyse van de feiten, zorgvuldig opgebouwde argumenten en een  exhaustieve oplijsting van de  pro’s en contra’s. Te vaak zien we echter de discussie verzanden in een ideologisch discours dat ons niet echt verder brengt. Vandaar dat we een ‘outside the box project’ willen lanceren ten einde de geïnteresseerde burger, consument, ondernemer,… in te lichten en hem te betrekken in de discussie. Voorwaar een boeiende uitdaging. Leest u even verder hoe we dit willen aanpakken.

“Basta fatti, vogliamo promesse”

Een interessante methodiek om het debat te stofferen vinden we bij het milieu effectenrapport waarbij men op zoek gaat naar de mogelijke (milieu) gevolgen van beleidsvoornemens, plannen of projecten op onze samenleving. Naar analogie hiervan zouden we een maatschappelijk effectenrapport kunnen opstellen waarbij we een beleidsoptie als hypothese of premisse naar voor schuiven die vervolgens onder de loep wordt genomen door praktijkmensen uit de respectieve vakgebieden, deskundigen en academici voor duiding en nadere analyse.

De premisse of beleidshypothese biedt een perspectief van waaruit we een bepaalde maatschappelijke thematiek laten analyseren. Het is dus geen absoluut uitgangspunt dat te nemen of te laten valt. Het is ook niet de bedoeling om een polemiek te starten. We zijn vooral uit op een grondige analyse waarbij relevante bedenkingen worden geëvoceerd die het discours kunnen animeren.

“Liever argumenten dan meningen”

Voor dit ‘outside the box’ concept is het belangrijk dat er buiten de gangbare kaders wordt gedacht.  Zelf nemen we in de discussie geen standpunt in. Onze doelstelling met dit disruptief concept is door een gedegen analyse het discours te voeden. In deze zin vormt onze bijdrage louter een prelude tot het debat. De media, de academie  of andere organisaties of betrokkenen kunnen met dit verhaal aan de slag om het debat te verdiepen en reacties los te weken die aan de hand van concrete argumenten en stellingen worden geschraagd of weerlegd. Op deze manier bekomt de  geïnteresseerde burger, ondernemer, consument … afdoende informatie om gefundeerde conclusies te trekken en actief aan de maatschappelijke discussie te participeren.

“the proof of the pudding is in the eating”

Tot zover het idee achter het  project. Het spreekt voor zich dat met dit concept een heel  ruim spectrum van onderwerpen kan worden aangesneden: naast juridische thema’s denken we o.m. aan ecologie, duurzaamheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbaar bestuur, etc. Maar laten we ons niet verdwalen in ambitieuze claims en wilde voornemens, maar gelijk de koe met de horens vatten met het opzetten van een ‘0’-nummer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]